Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo skyrius: +370 5 267 18 40

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Socialinių ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyrius

Telefonas (8 5) 267 44 80

Skyriaus vedėja – Alma Buginytė.

Skyrius įsteigtas 1996 m., jame dirba specialistų komanda – socialiniai darbuotojai, ergoterapeutai, socialinio darbuotojo padėjėjai, meno vadovas. Socialiniai darbuotojai atestuoti pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006  m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus, skyriaus vedėjai ir vedėjos pavaduotojai suteikta socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Skyriaus tikslas – stacionarinio gydymo ir psichosocialinės reabilitacijos metu didinti pacientų savarankiškumą, lavinant jų įgūdžius ir užtikrinant aplinkos pritaikymą, siekiant integracijos visuomenėje su kuo mažesne specialistų pagalba. Pagrindiniai uždaviniai:

 • Ÿpadėti pacientams spręsti socialines problemas;
 • Ÿlavinti pacientų įgūdžius ir didinti savarankiškumą;
 • Ÿužtikrinti tęstinį socialinių ir ergoterapijos paslaugų teikimą, bendradarbiaujant ir koordinuojant veiklą su kitomis institucijomis.

Ligoninės pacientams teikiamos šios paslaugos:

 • konsultavimo, informavimo ir mokymo (pacientams ir jų artimiesiems);
 • paslaugų koordinavimo, tarpininkavimo;
 • atstovavimo;
 • lydėjimo arba transportavimo;
 • užimtumo ir sociokultūrinės veiklos;
 • bendravimo grupių;
 • įgūdžių mokymo ir palaikymo;
 • fizinės sveikatos stiprinimo.

Skyriaus darbuotojai, teikdami paslaugas, atlieka šias funkcijas:

 • Ÿvertina pacientų poreikį socialinėms ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugoms;
 • Ÿvertina socialinę situaciją ir asmens aplinkos galimybes bendradarbiauti sprendžiant problemas;
 • Ÿsudaro individualius socialinės pagalbos ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų pacientams planus ir numato konkrečias pagalbos priemones;
 • Ÿvykdo pagal individualų planą numatytas intervencijas (konsultuoja ir moko pacientus ir jų artimuosius, lavina pacientų įgūdžius, padeda spręsti konkrečias problemas);
 • Ÿvertina paciento pažangą ir pasiektus tikslus;
 • Ÿkoordinuoja veiklą ir bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis paslaugas teikiančiomis institucijomis;
 • Ÿbendradarbiauja su RVPL specialistų komanda;
 • Ÿbendradarbiauja su pacientų artimaisiais sprendžiant problemas;
 • Ÿužtikrina socialinių ir ergoterapijos paslaugų tęstinumą bendruomenėje.

Skyriaus darbuotojai paslaugas teikia psichiatrijos stacionaro skyriuose, Socialinių ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyriuje ir skyriaus patalpose, skirtose užimtumui. Naujos užimtumui skirtos patalpos įrengtos 2016 m. ir yra pritaikytos stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos ir pacientų užimtumo paslaugoms. Jose yra virtuvėlė maisto gaminimui, kompiuterių klasė, atskiros erdvės konsultavimui, bendravimo grupėms, meninei saviraiškai.

Skyrius be paslaugų pacientams teikimo vykdo metodinę ir šviečiamąją veiklą, darbuotojai dalyvauja gerosios patirties sklaidos renginiuose, projektinėje veikloje. Ruošiamos socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programos, patvirtintos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM ir RVPL, vykdomi kitų specialistų mokymai. Skyriaus darbuotojai vadovauja aukštųjų mokyklų socialinio darbo specialybės studentų praktiniam mokymui.