Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

ES PDS

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 09-019-P-0014 „PSICHIATRIJOS DIENOS STACIONARO PLĖTRA RESPUBLIKINĖJE VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖJE“ ĮGYVENDINIMAS

ES log
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2024–2026 m. (30 mėn.).

Projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01  „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“. Įgyvendinus projektą bus užtikrintas suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimas tikslinėms grupėms Vilniaus apskrityje.

Projekto įgyvendinimui suformuluotas uždavinys – atnaujinti VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės infrastruktūrą, siekiant didinti dienos stacionaro paslaugų apimtis ir kokybę. Šiuo metu yra 15 psichiatrijos dienos stacionaro vietų, o siekiant padidinti psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų apimtis ligoninėje planuojama numatoma įsteigti 65 vietas. Palaipsniui planuojama įrengti keturis  psichiatrijos dienos stacionaro profiliuotius sektorius:

  • Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos sektorių
  • Senjorų sektorių
  • Psichoterapijos sektorių
  • Pirmo psichozės epizodo sektorių
  • Paslaugoms teikti dienos stacionaro sektoriuose planuojama įsteigti papildomų 30 etatų.

Siekiami rezultatai. Įgyvendinus šį projektą, dienos stacionaro pacientams, sergantiems psichikos ligomis ar ištikus sunkiai gyvenimiškai problemai, bus sudaroma galimybė gydytis ir sveikatą atstatyti kuo mažiau keičiant jų gyvenamąją aplinką ir nusistovėjusį dienos ritmą. Planuojama, kad naujai sukurtos infrastruktūros naudotojų skaičius sieks ne mažiau 490 asmenų per metus, o suteiktų paslaugų skaičius sieks apie 16 250 paslaugų per metus (65*250). Bendrai ligoninėje per metus suteiktų paslaugų skaičius sieks 20 000 (80*250). Pagal pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 13, kai projekto vykdytojas yra ASPĮ, teikianti stacionarines aktyvaus gydymo psichiatrijos paslaugas suaugusiesiems, lovadienių skaičius turi būti sumažintas ne mažiau nei 144 lovadieniais per metus už papildomai įsteigtą 1 psichiatrijos dienos stacionaro vietą. VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje įgyvendinus projektą lovadienių skaičius turėtų mažėti 9 360 vnt. (65*144). Projekto įgyvendinimo metu nepažeidžiami horizontalieji principai – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą. Atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, atliekant remonto darbus bus laikomasi universalaus dizaino principų, kas užtikrins sąlygas į patalpas patekti neįgaliesiems. Vykdant darbus bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. Planuojamas remontuoti pastatas yra į kompleksą įeinantis vietinės reikšmės kultūros paveldo objektas – unikalus kodas 43619. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 51 straipsnio „Minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimas“ 2 punkto 1 papunktį minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų jų būdingos savybės ar išvaizda.