Parko g. 21, Vilnius. Priėmimo-skubios pagalbos skyrius: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Parko g. 21, Vilnius. Tel: +370 5 267 18 40

Registracija internetu
  • English

Teisinė informacija

 

Kur ir kaip teikti informaciją (pacientams ar jų artimiesiems):

Neformalius skundus, padėkas, padėkas siųsti paštu psichiatrija@rvpl.lt

Formalūs skundai teikiami atvykus į ligoninės Dokumentų valdymo ir administravimo skyrių (Parko g., 21, centrinis administracijos pastatas).

Jeigu jus netenkino išvados dėl skundo ar laiku nesulaukėte atsakymo (nagrinėjimas užtruko ilgiau nei 20 dienų) skundą galite teikti ir Akreditavimo tarnybai. Rekomendacijas, kaip tai padaryti, rasite čia: Skundų pateikimo Akreditavimo tarnybai rekomendacijos

Jūs mums rūpite! ♥

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

1. 1994-07-19 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas Nr. I-552.
2. 1995-06-06 Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas Nr. I-924.
3. 1996-05-21 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas Nr. I-1343
4. 1996-06-06 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas Nr.I-1367.
5. 1996-09-25 Lietuvos Respublikos gydytojo medicinos praktikos įstatymas Nr. I-1555.
6. 1996-10-03 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas Nr. I-1562.

7. 1997-03-25 Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymas Nr. VIII-156

8. 1998-06-16 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas Nr. Nr. VIII-787
9. 1999 -01 -12 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas Nr. VIII-1019
10. 1999-05-20 Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-1190
11. 2000-04-11 Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas Nr. VIII-1618.
12. 2001-06-28 Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymas NR. IX-413
13. 2002 04 04 (nauja redakcija) Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas Nr.IX-836.
14. 2002 05 28 Lietuvos Respublikos korupcijos Prevencijos įstatymas NR. IX-904.
15. 2006 -06-22 Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas Nr. X-709.
16. 2006-06-22 Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-717.
17. Strasbūras, 1987 metų lapkričio 26 diena, Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (įsigaliojo 1993-03-01, Valstybės Žinios, 1998.10.02, Nr.: 86, Publ. Nr.: 2393).

Lietuvos Respublikos poįstatyminiai teisės aktai (sveikatos apsaugos ministerijos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt.)

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1995 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 217 MN 7:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 401 „Dėl asmenų, sergančių sifiliu, medicininės priežiūros“.
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. kovo 21 įsakymas Nr. 116 „Dėl pavyzdinių medicinos etikos komisijų nuostatų“.
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 27 įsakymas Nr. V-273 „Dėl Apmokėjimo už ilgai gydomus ligonius psichiatrijos stacionaruose tvarkos patvirtinimo ir SAM 1997 07 15 įsakymo Nr. 399 bei SAM 1997 12 31 įsakymo Nr.721 papildymo“.
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 įsakymas Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. rugsėjo 25 įsakymas Nr. 544 „Dėl narkologinės priežiūros įstatymo poįstatyminių teisės aktų tvirtinimo“
 
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 566 „Dėl nutrūkusios kraujotakos ir kvėpavimo negrįžtamumo bei smegenų mirties nustatymo kriterijų patvirtinimo“
KEIČIANTIS TEISĖS AKTAS: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-834 „Dėl neabejotinų mirties požymių sąrašo nustatymo“

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 05 įsakymas Nr. 565 „Dėl medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarkos patvirtinimo“.
9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 įsakymas Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“.
10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 69:1999 „Klinikos laborantas. Pareigos, teisės ir atsakomybė” tvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 5-123);
11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 136 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų tretinio lygio plastinės ir rekonstrukcinės mikrochirurgijos bei oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgijos ir chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 30-867);
12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 27 įsakymas Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“.
13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. spalio 06 įsakymas Nr. 432/77 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatų“.

14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 įsakymas Nr. 552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“.
KEIČIANTIS TEISĖS AKTAS: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Asmens sveikatos paslapties kriterijų nustatymo“

15. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr.561„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 81:1999 „Gydytojas epidemiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“
16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 50 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 74:2000 ,,Gydytojas chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;
17. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“
18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 24 įsakymas Nr. 275 „Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų laikymo patalpų ligoninių vaistinėse“.
19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 įsakymas Nr.301
” Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.
20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 04 įsakymas Nr. 382 „Dėl Alzhaimerio ligos diagnozavimo ir gydymo metodų bei Alzhaimerio ligos diagnostinių kriterijų patvirtinimo“.
21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 666 „Dėl neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“
22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 730 „Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“ .
23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos” patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 11-388);
24. Lietuvos medicinos norma MN 102:2001 „In vitro diagnostikos medicinos prietaisų techninis reglamentas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 679.
37. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 08 įsakymas Nr. 112 „Dėl vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)“.
38. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 19 įsakymas Nr. 136 „Dėl ultragarsinių tyrimų skyrimo indikacijų“.
25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 03 įsakymas Nr. 204 „Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 01 įsakymas Nr.65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“.
26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-1 ,,Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo” .
27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose“
28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 16 įsakymas Nr. V-19 „Dėl asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių“.
29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-146 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 54:2004 „Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.: 49-1617);
30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 31 įsakymas Nr. Nr. V-172 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“.
31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 08 įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.
32. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-307 „Dėl vaikų neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ .
33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“
34. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 21 įsakymas Nr, V-739 „Dėl paciento pomirtinio tyrimo skyrimo akto patvirtinimo“.
35. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 10 d įsakymas Nr. V-899 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 59:2004 „Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“

36. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 06 įsakymas Nr. V-6 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

37. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-162 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 136:2005 „Logopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 34-1107);

38. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 19 įsakymas Nr. 136 „Dėl ultragarsinių tyrimų skyrimo indikacijų“
KEIČIANTIS TEISĖS AKTAS: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1135 „Dėl nėščiųjų sveikatos tikrinimų“

39. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.
40. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-279 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 115:2005 ,,Gydytojas neurologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;
41. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 įsakymas Nr. V-304 „Dėl iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“.
42. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 04 įsakymas Nr. A1-120/V-346 „Dėl specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“.
43. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 įsakymas Nr. V-488 „Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo“.
44. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 įsakymas Nr. V-533/A1-189 „Dėl nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas žymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo“.
45. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-577 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 114:2005 „Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3384);
46. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-601 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 „Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 94-3514);
47. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4644);
48. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 63:2005 „Gydytojas oftalmologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 146–5335);
49. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 ,, Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;
50. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-33 „Dėl stacionarinių dermatovenerologijos paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 10-372);
51. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1111 „Dėl stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

52. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V-27 „Dėl masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 11-452);
KEIČIANTIS TEISĖS AKTAS: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo“ 

53. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 26 įsakymas Nr.V-197
„Dėl vaistininko ir vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) teisių ir pareigų paskirstymo aprašų patvirtinimo“
54. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 ,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo” .
55. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-636 „Dėl asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3496);
56. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007m. spalio 16 įsakymas Nr. V-835
„Dėl Lietuvos medicinos normos MN 24: 2007 „Gydytojo odontologo padėjėjas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“
57. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-914 „Dėl radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4867);
58. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 įsakymas Nr.63 „Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
59. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ (Žin., 2007, Nr. 131–5311);
60. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 Įsakymas Nr. V-50 „ Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“.
61. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje” patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 22-819);
62. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-168 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 70:2008 „Laboratorinės medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 35–1248);
63. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-169 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2008 „Medicinos biologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 35–1249).;
64. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008m. balandžio 29 įsakymas Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“.
65. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 09 įsakymas Nr. V-436 „Dėl specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo (nauja redakcija TAR 2015 01 06, 2015-00086).
66. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 04 įsakymas Nr.V-170
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2008 „Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo.
67. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-986 „Dėl oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 121–4630);
68. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 įsakymas Nr. V-1110 Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo
69. Lietuvos medicinos norma MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18.
70. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1242 „Dėl bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“
71. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo”
72. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. Lapkričio 12 d. Įsakymas Nr. V-922 Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje” patvirtinimo.
73. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1054 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 25:2009 „Gydytojas anesteziologas-reanimatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 154-6996);
74. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-36 „Dėl vaikų ir paauglių specialiosios psichiatrijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
75. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 03 įsakymas Nr. V-383 „Dėl medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija ).
76. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
77. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 148-7636).
78. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 23 įsakymas Nr, V-164 „Dėl tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „ Statistinis ligų sąrašas įdiegimo“
79. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-327 Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 „dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai” patvirtinimo.
80. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 72-3490);
81. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V-644 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 60:2011 „Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 79-3882);
82. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 įsakymas Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo.
83. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V- 822 ,,Dėl Gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 110-5214)

84. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 07 įsakymas Nr. V-895 „Dėl nemedicininės apšvitos procedūrų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408814?jfwid=j4ag27cb
KEIČIANTIS TEISĖS AKTAS: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“

85. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
86. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 įsakymas Nr, 1118 „Dėl giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų sąrašo bei bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos tvirtinimo“.
87. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d įsakymas Nr. V-1145 „Dėl aktyviojo gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašų ir slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“.
88. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 įsakymas Nr. V-788 :Dėl psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo:“
89. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 įsakymas Nr.V-946
Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“
90. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1209 „Dėl Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 1-15);
91. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 27 įsakymas Nr. V-539 dėl Lietuvos higienos normos HN 91:2013 „žmogaus palaikų laidojimo paslaugų, kremavimo, balzamavimo veiklos visuomenės sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo“.
92. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d įsakymas Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normą HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.
93. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 22 įsakymas Nr. V-710 „Dėl duomenų apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas teikimo pacientui tvarkos aprašo, paciento atmintinės, duomenų apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas suvestinės formos patvirtinimo“.

94. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 09 įsakymas Nr.V-713 „Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“

 

95. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m gruodžio 31 įsakymas Nr.V-1262 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programos patvirtinimo“
KEIČIANTIS TEISĖS AKTAS: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-2521 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020–2022 metų programos patvirtinimo“

96. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 08 įsakymas Nr.V-449 „Dėl konsultacinių asmens sveikatos priežiūros antrinio lygio paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
97. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-714 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 22:2014 „Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”

98. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 įsakymas Nr.V-816 „Dėl integruotos vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pradedama taikyti nuo 2015 m. )

99. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-881 „Dėl Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
100. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-854 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 84:2014 ,,Gydytojas radiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;
101. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 633„Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“
102. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-340 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 76:2015 ,,Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;
103. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 28 įsakymas nr. V-1014 „ Dėl kitų Europos sąjungos valstybių narių apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu sveikatos priežiūros organizavimo Lietuvos Respublikoje ir jos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
104. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V-1252 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 42:2015 ,,Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;
105. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 05 įsakymas V-184 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“.
106. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas V-544 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo“.