9001 sert copy

new 2

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.735 str., 6.736 str., Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 patvirtintu Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-658 „Dėl paciento teisės susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose tinkamo įgyvendinimo“ Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje (toliau – RVPL) teikiama rašytinė informacija apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas bei išduodamos medicininių dokumentų kopijos.

Rašytinės informacijos apie pacientą teikimo paslauga yra mokama, jei ji nesusijusi su asmens sveikatos priežiūros ir farmacinių paslaugų teikimu.

Prašymų ir reikalingų dokumentų pateikimo tvarka:

Prašymo forma Prašymą teikiantis asmuo Turi pateikti:
Raštu, atvykstant į RVPL Pacientas, norintis susipažinti su savo medicininiais duomenimis ir (arba) gauti dokumentų kopijas (išrašus) iš savo medicininių dokumentų, atvykęs į RVPL.
 1. Pasirašytą prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Įstatyminiai atstovai ir atstovai pagal pavedimą, taip pat kiti asmenys, turintys teisę gauti informaciją apie Pacientą, ir norintys gauti duomenų kopijas (išrašus), atvykę į RVPL.
 1. Pasirašytą prašymą (prašyme nurodant teisinį pagrindą, informacijos pobūdį, jos panaudojimo tikslą, mastą);
 2. Savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paciento sutikimą dėl informacijos teikimo;
 4. Paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 5. Kitus dokumentus, patvirtinančius teisę gauti informaciją apie pacientą.
Raštu, dokumentus siunčiant paštu ar elektroniniu paštu. Pacientas atsiunčia prašymą dėl informacijos (dokumentų kopijų ar išrašų) pateikimo.
 1. Pasirašytą prašymą raštu. Jei siunčiama elektroniniu paštu – prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu;
 2. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Paciento įstatyminiai atstovai ir atstovai pagal pavedimą, taip pat kiti asmenys, turintys teisę gauti informaciją apie Pacientą, ir norintys gauti duomenų kopijas (išrašus).
 1. Pasirašytą prašymą raštu. Jei siunčiama elektroniniu paštu – prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (prašyme nurodant teisinį pagrindą, informacijos pobūdį, jos panaudojimo tikslą, mastą);
 2. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą paciento asmens tapatybės dokumento kopiją;
 3. Atstovo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar patvirtintą jo kopiją);
 5. Kitus dokumentus, įrodančius turimą teisę gauti rašytinę informaciją.

Prašymus galima teikti atvykus į RVPL Kanceliariją (II aukštas) darbo laiku 8.00 – 16.30 val.

Rašytinę informaciją, neturint raštiško paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai turi teisę gauti institucijos ir kitos įstaigos, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“.

Rašytinė informacija suteikiama per 10 darbo dienų ir ši paslauga pradedama teikti tik gavus išankstinį apmokėjimą patvirtinantį dokumentą. Pateikus prašymą suteikti rašytinę informaciją su nuoroda „skubos tvarka“, ši informacija suteikiama per 3 darbo dienas ir paslaugos kaina didinama 50 procentų. Medicinos dokumentų kopijos išduodamos per 1 darbo dieną nuo apmokėjimo (lėšų gavimo RVPL) datos.

Už teikiamas mokamas rašytinės informacijos paslaugas galima atsiskaityti grynais pinigais RVPL kasoje arba pervedimu į ligoninės banko sąskaitą (A.s. LT24 4010 0441 0003 0870, Luminor Bank AB).

RVPL direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. Nr. V1-90 ir 2005 m. rugpjūčio 24 d. Nr. V1-150 įsakymais patvirtintos rašytinės informacijos teikimo ir dokumentų kopijų teikimo paslaugų kainos (kainos nurodytos su PVM):

Paslaugos pavadinimas Kaina Kaina skubos tvarka
Pažymos apie sveikatos būklę išrašymo kaina 2,61 Eur 3,92 Eur
Išrašo iš asmens sveikatos ligos istorijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas už vienerius metus išrašymas 4,63 Eur 6,95 Eur
Išrašo iš asmens sveikatos ligos istorijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas daugiau kaip už vienerius metus išrašymas 10,14 Eur 15,21 Eur

Medicininių dokumentų kopijavimo kaina susideda iš šių įkainių:

 • medicininio dokumento paieška – 0,38 Eur;
 • vieno lapo kopijavimo kaina – 0,02 Eur;
 • paslaugos įforminimas – 0,04 Eur.

Pageidaujamų dokumentų kopijų galutinė mokėtina suma priklausys nuo dokumentų apimties.

kosultacija

  knyg1903 2003

KatalogoVirselis

atkurimas100

GRĮŽTI Į VIRŠŲ