9001 sert copy

new 2

 1. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1290, Žin., 1999, Nr. 108-3127; Žin., 2001, Nr. 64-2326).
 2. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Žin., 2009, Nr. 145-6425).
 3. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; Žin. 1998, Nr. 112-3099).
 4. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 55-1287, Žin., 2002, Nr. 123-5512).
 5. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas (Žin., 1996, 66-1572; Žin., 1998 Nr.109-2995).
 6. Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymas (Žin., 1997, Nr. 30-711; Žin., 2003 Nr. 38-1712; Žin., 2004, Nr. 68-2366; Žin., 2005, Nr. 85-3142).
 7. Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 102-2313; Žin., 2004, Nr. 68-2365; Žin., 2005, Nr. 85-3142; Žin., 2007, Nr. 138-5642).
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996-03-07 įsakymas Nr. 133 "Dėl pirminio asmens psichikos būklės patikrinimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 1996, Nr. 28-695).
 9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-07-22 įsakymas Nr. V-601 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 ,,Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 94-3514).
 10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-07-13 įsakymas Nr. V-577 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 114:2005 ,,Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 90-3384).
 11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006-08-30 įsakymas Nr. V-730 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN 22:2006 "Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 95-3746).
 12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 įsakymas Nr. V-338 “Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 53-1992; Žin., 2010, Nr. 55-2703).
 13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-03-04 įsakymas Nr. V-178 “Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 30-1389).
 14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-02-22 įsakymas Nr. V-164 “Dėl ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 24-1151).
 15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-03-08 įsakymas Nr. V-184 “Dėl sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 30-1392).
 16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymas Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" (Žin., 2000, Nr. 47-1365; Žin., 2008, Nr. 76-3030, Žin., 2008, Nr. 121-4626; Žin., 2010, Nr. 74-3769).
 17. Lietuvos Respublikos Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 44-1247)
 18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo (Valstybės žinios, 2008-12-02, Nr. 138-5465 )
 19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2004-04-16, Nr. 55-1915)
 20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 70:1999 „Laboratorijos gydytojas. Pareigos, teisės ir atsakomybė“ (Žin., 1994, Nr. 63‑1231; 1998, Nr. 112‑3099)
 21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2008 „Medicinos biologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Valstybės žinios, 2008-03-27, Nr. 35-1249 )
 22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „ Dėl Lietuvos medicinos normos MN 69:1999 „Klinikos laborantas. pareigos, Teisės ir atsakomybė“ (Valstybės žinios, 1999-01-13, Nr. 5-123)
 23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „ Dėl Lietuvos medicinos normos MN 84:2000 „Gydytojas radiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Valstybės žinios, 2000-05-31, Nr. 44-1274)
 24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 136:2005 „Logopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Valstybės žinios, 2005-03-15, Nr. 34-1107 )
 25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl specializuotos slaugos sričių sąrašo patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2009-12-24, Nr. 152-6842 )
 26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų socialinių darbuotojų veiklos sveikatos priežiūros įstaigose nuostatų“ (Valstybės žinios, 1999-10-13, Nr. 85-2553)
 27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo“ (Valstybės žinios, 1999-06-02, Nr. 48-1557)
 28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Valstybės žinios, 2003-08-08, Nr. 78-3577)
 29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (Valstybės žinios, 2010-07-29, Nr. 90-4781 )
 30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ (Valstybės žinios, 2008-02-23, Nr. 22-822)
 31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2010 m. rugsėjo 20 d. Nr. V-802 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo (Valstybės žinios, 2000-06-09, Nr. 47-1365)
 32. Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS (Valstybės žinios, 2006-01-12, Nr. 4-102)
 33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2010 m. gegužės 3 d. Nr. V-383 „Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2010-05-11, Nr. 54-2660)
 34. Darbuotojų saugos ir sveikatos ĮSTATYMAS 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 (Valstybės žinios, 2003-07-16, Nr. 70-3170) 
 35. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2001 m. vasario 1 d. Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2001-02-09, Nr. 13-405)
 36. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 1999 m. gruodžio16 d. Nr. 552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 1999-12-24, Nr. 109-3195)
 37. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2007 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779)
 38. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2011 m. sausio 10 d. Nr. V-23 „Dėl kompensuojamų sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo 2011 m. bazinių valandos kainų“ (Valstybės žinios, 2011-01-15, Nr. 6-249 )
 39. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2008 m. balandžio 29 d. Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2008-05-10, Nr. 53-1992)
 40. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimoi“ (2011 m. liepos 29 d. Nr. V-737)
  kosultacija

    knyg1903 2003

  KatalogoVirselis

  atkurimas100

  GRĮŽTI Į VIRŠŲ